Declaració ambiental

Respecte pel medi ambient

El respecte pel medi ambient és un dels factors essencials a l’hora de definir l’activitat de Saggas. Com a mostra del nostre compromís amb el medi ambient, la gestió mediambiental de la planta està certificada sota els requisits de la norma UNE-EN ISO 14001 i es troba inscrita en el Registre de Centres amb Sistemes de Gestió Mediambiental de la Comunitat Valenciana, segons el Reglament Comunitari EMAS. Anualment, sotmetem la nostra gestió ambiental i energètica a un procés d’auditoria, elaborem la nostra Declaració Ambiental i la sotmetem a verificació per entitats acreditades, segons l’estàndard EMAS.
En Saggas portem més de 10 anys ininterromputs d’adhesió voluntària al Sistema Comunitari de Gestió i Auditories Mediambientals de la Unió Europea EMAS, la qual cosa consolida la nostra aposta per la cura del medi ambient.

El compromís mediambiental de Saggas

  • Compliment escrupolós de la legislació mediambiental internacional, nacional, autonòmica i local.
  • Col·laboració amb les Administracions Públiques en la cerca de solucions a problemes mediambientals.
  • Incorporació de criteris de gestió, direcció i producció compromesos amb el medi ambient per a evitar qualsevol risc de contaminació ambiental o per a minimitzar els seus efectes.
  • Implantació de sistemes de bones pràctiques ambientals.
  • Foment de la informació, educació i formació ambiental entre els nostres públics i la societat en general.

Indicadors ambientals 2022

Residus

Els residus industrials generats per Saggas estan associats en la seua majoria al manteniment de les instal·lacions i equips. En Saggas ens hem marcat com a objectiu valorar tots els residus incidint en aspectes d’economia circular, bones pràctiques i selecció de gestors que prioritzen la valorització de residus.

2020

56%

56t

2021

48%

48t

2021

25%

25t

Consum d’aigua

En Saggas no consumim aigua en els nostres processos productius. La planta capta aigua de mar per a utilitzar-la en els vaporitzadors que, posteriorment, és retornada al mar mantenint les seues característiques originals. L’aigua dolça és utilitzada per a finalitats sanitàries, reg i per a proveir als equips contra incendis.

Consum d’aigua dolça

2020

75%

14.654m3

2021

50%

8.687m3

2022

100%

18.095m3

Consum energètic

Saggas es troba certificada sota la norma internacional ISO 50001, estàndard baix el que duem a terme un rigorós control de la gestió energètica de la planta. El nostre consum energètic es deu, principalment, a l’autoconsum de gas natural i al consum d’energia elèctrica.

Gas natural

2020

20%

2.0 GWh

2021

12%

1.2 GWh

2022

3%

0.3 GWh

Energia elèctrica

2020

31%

31 GWh

2021

33%

33 GWh

2022

53%

53 GWh