Declaració ambiental

Respecte pel medi ambient

El respecte pel medi ambient és un dels factors essencials a l’hora de definir l’activitat de Saggas. Com a mostra del nostre compromís amb el medi ambient, la gestió mediambiental de la planta està certificada sota els requisits de la norma UNE-EN ISO 14001 i es troba inscrita en el Registre de Centres amb Sistemes de Gestió Mediambiental de la Comunitat Valenciana, segons el Reglament Comunitari EMAS. Anualment, sotmetem la nostra gestió ambiental i energètica a un procés d’auditoria, elaborem la nostra Declaració Ambiental i la sotmetem a verificació per entitats acreditades, segons l’estàndard EMAS.
En 2019, s’han complit 10 anys ininterromputs d’adhesió voluntària de Saggas al Sistema Comunitari de Gestió i Auditories Mediambientals de la Unió Europea, EMAS, la qual cosa consolida la seua aposta per la cura del medi ambient.

El compromís mediambiental de Saggas

  • Compliment escrupolós de la legislació mediambiental internacional, nacional, autonòmica i local.
  • Col·laboració amb les Administracions Públiques en la cerca de solucions a problemes mediambientals.
  • Incorporació de criteris de gestió, direcció i producció compromesos amb el medi ambient per a evitar qualsevol risc de contaminació ambiental o per a minimitzar els seus efectes.
  • Implantació de sistemes de bones pràctiques ambientals.
  • Foment de la informació, educació i formació ambiental entre els nostres públics i la societat en general.

Indicadors ambientals 2019

Residus

Els residus industrials generats per Saggas estan associats en la seua majoria al manteniment de les instal·lacions i equips. En Saggas ens hem marcat com a objectiu reciclar, recuperar i valorar tots els residus en els casos en els quals siga possible.

“Reciclar, recuperar i valorar.”

94%

94% Valorats

8,7 t

residus industrials
no perillosos

14%

14% Valorats

13,5 t

residus industrials
perillosos

Consum d’aigua

En Saggas no consumim aigua en els nostres processos productius. La planta capta aigua de mar per a utilitzar-la en els vaporitzadors que, posteriorment, és retornada al mar mantenint les seues característiques originals. L’aigua dolça és utilitzada per a finalitats sanitàries, reg i per a proveir als equips contra incendis.

173 m3 aigua potable

9.786 m3 aigua serveis

Consum energètic

En Saggas realitzem un rigorós control de la gestió energètica de la planta. El nostre consum energètic es deu, principalment, a l’autoconsum de gas natural i al consum d’energia elèctrica.

34.198 MWh energia elèctrica

1.007 MWh gas natural

Consum d’additius d’operació

Utilitzem en els nostres processos productius auxiliars, necessaris per al correcte funcionament de la planta.

28 t THT0%

188 t Bisulfit Sòdic0%

609 t Nitrogen0%