Política de privacitat

Versió 02.00 17.05.2018

Estimat Usuari,

La privacitat de les dades personals constitueix un objectiu prioritari de les nostres polítiques corporatives.

El present document reflecteix la nostra Política de Privacitat general en la qual informem de les polítiques corporatives generals de protecció de dades de caràcter personal, així com de les polítiques particulars que afecten els usuaris de la web en relació amb les dades personals que es tracten o recapten a través d’aquesta, a fi de que aquests determinen, lliurement i voluntàriament, si desitgen continuar usant la mateixa i les seues eines, així com facilitar les dades personals que se’ls puguen requerir o que es puguen obtindre sobre els mateixos amb motiu del seu accés i ús d’aquesta web. Així mateix, informem sobre el tractament de les dades personals que es puguen facilitar a través de les seues diferents utilitats i eines.

Els continguts, serveis, eines i utilitats d’aquesta web es destinen a persones físiques majors d’edat i jurídiques interessades en aquestes, sense perjudici d’altres opcions de contacte habilitades en la mateixa a través de correu electrònic o telèfon. En cas de menors d’edat, per a poder tractar les seues dades precisem que qualsevol sol·licitud l’efectuen els seus pares o tutors o, si escau, amb el seu consentiment.

SAGGAS l’informa que tracta les dades de les persones de contacte i usuaris d’aquesta web i de les seues diferents opcions i eines, amb la finalitat de gestionar la mateixa, la relació amb usuaris i persones de contacte, la seua navegació, les seues sol·licituds, el subministrament de continguts i, si escau, mantindre el contacte amb aquests. Les dades podran ser tractades i incorporades als fitxers de SAGGAS amb la finalitat d’atendre aquestes peticions i possibilitar la gestió de relació i contacte amb els seus usuaris. Entenem que comptem ja amb el seu consentiment per a això des del moment en què ens facilite les seues dades personals via telefònica, electrònica o postal, així com per al registre i tractament dels mateixos i l’enviament/recepció de comunicacions informatives per part de SAGGAS en relació amb la seua organització, activitats i serveis, sense perjudici de la informació particular que acompanye a cada formulari i opció de contacte o registre.

Les dades facilitades pels usuaris seran tractades per SAGGAS, les seues àrees, departaments i personal relacionat amb sol·licitud d’informació efectuada o relació establida. Les dades seran tractades i conservades durant els terminis legalment establits i mentre no revoque el seu consentiment o mantinga la seua relació amb SAGGAS, sent suprimits en un altre cas, a excepció d’aquells que legal o contractualment siga necessari conservar.

L’usuari disposa d’informació específica sobre el tractament, finalitat i ús de les seues dades i, en general, de tots els esments preceptius requerits per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en els diferents formularis posats a la seua disposició en aquesta web en els quals es recapten,  així com en aquesta política de privacitat.

Les dades personals que es faciliten en emplenar formularis de contacte, assistència en línia, subscripció o registre que siguen identificats com “d’emplenament obligatori” són necessaris per a atendre la seua sol·licitud, subministrar una informació, contingut, utilitat o servei sol·licitat i/o mantindre el contacte, segons la seua naturalesa. Si no es faciliten les dades obligatòries que es requerisquen a l’usuari, no podrem gestionar les seues sol·licituds ni accedir a les opcions específiques que puguen haver-se posat a la seua disposició de registre, inscripció o sol·licitud d’informació, servei, contingut o utilitat. Les dades facilitades a través dels formularis posats a la seua disposició seran igualment tractades i podran incorporar-se als fitxers la titularitat dels quals i responsabilitat sobre el seu tractament l’ostenta SAGGAS amb la finalitat de gestionar les seues sol·licituds i mantindre el contacte. En qualsevol cas, l’emplenament dels formularis, la seua acceptació i enviament, confirma el seu consentiment i autorització per al registre i tractament de les seues dades, la seua inclusió en el fitxer precitat i l’enviament/recepció de comunicacions electròniques o postals per part de SAGGAS de contingut informatiu i, si escau, comercial, relacionats amb les informació, continguts o serveis sol·licitats.

Les dades personals subministrades són absolutament confidencials i només seran compartits amb terceres empreses o entitats quan la gestió de la seua sol·licitud, el subministrament de qualsevol informació, contingut, utilitat o la prestació de qualsevol servei sol·licitat per l’usuari el requerisca.

En aquest sentit, les dades facilitades per l’usuari podran ser comunicades i/o tractades per tercers per a possibilitar el subministrament de les informacions, continguts, productes i/o serveis sol·licitats, així com per a possibilitar la gestió administrativa, operativa, informàtica, comercial, econòmica i fiscal de la web i SAGGAS. Així mateix, l’informem que els serveis de descàrregues i comunicacions telefòniques/electròniques comporten, inevitablement, operacions i procediments tècnics automatitzats d’interconnexió, trànsit i emmagatzematge, així com comunicacions, transferències i interconnexions amb tercers, especialment amb plataformes, xarxes i operadors, per la qual cosa, si no està conforme amb tot això, li preguem que no use aquesta plataforma i que s’abstinga d’utilitzar els serveis associats a aquesta.

SAGGAS es compromet al compliment de la seua obligació de confidencialitat i secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures de seguretat exigides per la legislació vigent a cada moment que permeten raonablement assegurar la seua protecció i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia. No obstant això, SAGGAS no pot garantir plenament la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat o de tercers, ja que cap mesura de seguretat que s’instal·le en l’actualitat és absolutament indestructible, per la qual cosa SAGGAS no serà responsable en cap cas de les incidències que puguen sorgir entorn de les dades personals quan es deriven d’un atac o accés no autoritzat als seus sistemes de tal forma que siga impossible detectar-ho pels sistemes de seguretat implantats, sense perjudici de la possible obligació de comunicació de l’esdeveniment patit a les autoritats competents.

Els usuaris es comprometen a mantindre les dades proporcionades a SAGGAS degudament actualitzades, sent responsables dels danys i perjudicis que SAGGAS i/o tercers pogueren patir com a conseqüència de la falta de veracitat, inexactitud, falta de vigència i autenticitat de les dades facilitades. SAGGAS quedarà exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la falta de veracitat i actualitat de la informació proporcionada, així com de qualsevol mal o perjudici que poguera patir l’usuari com a conseqüència de tot això. SAGGAS es reserva la facultat d’eliminar o destruir la informació facilitada per l’usuari que poguera obrar en els seus fitxers sense previ avís, especialment si detecta la falta de veracitat, exactitud o actualitat d’aquests .

La web pot contindre enllaços o referències a altres llocs web que no estan sota el nostre control i en les quals, per tant, no és aplicable la present política de protecció de dades. Li aconsellem llegir les indicacions que sobre aquest tema continga cada pàgina web que visite. Vosté passarà a ser l’únic responsable de les seues connexions amb tals pàgines.

L’usuari podrà revocar qualsevol consentiment donat per al tractament de les seues dades, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seua retirada, així com exercir, respecte de les seues dades personals, els drets reconeguts legalment, entre altres, els d’accés, rectificació, supressió i, si escau, limitació del tractament, portabilitat o oposició, mitjançant l’enviament de la seua sol·licitud escrita juntament amb una fotocòpia del seu D.N.I. o qualsevol altre document equivalent que acredite la seua identitat, a l’adreça: Apartat de Correus, núm. 136 CP 46520 Port de Sagunt (Spain) o a través de l’adreça electrònica lopd@saggas.com. Tot això sense perjudici dels drets que li assistisquen per a formular qualsevol reclamació en defensa dels seus drets i interessos davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Si desitja més informació sobre aquest tema, formular qualsevol reclamació o contactar amb el nostre responsable de privacitat, pot fer-ho a través de les direccions indicades.

La present política de privacitat podrà ser modificada en qualsevol moment per SAGGAS, especialment per a adequar-la a la legislació vigent a cada moment, codis corporatius o de conducta als quals es trobe adherida i instruccions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres autoritats en matèria de privacitat, per la qual cosa SAGGAS recomana als usuaris la consulta periòdica de la mateixa a fi de conéixer les modificacions que puguen afectar a aquesta, sense perjudici de la inclusió de nota informativa de tot això en aquesta web.

IMPORTANT: En cas que existiren diferències o contradiccions entre les versions de la plataforma publicades en altres idiomes, prevaldrà en tot cas la versió espanyola.