Equip humà

Els nostres professionals

Les persones que treballen en Saggas constitueixen el nostre actiu més valuós. El funcionament de la nostra planta de regasificació és possible gràcies a un equip humà que destaca per la seua qualificació i compromís. Aquesta realitat es tradueix en una plantilla molt estable involucrada en l’estratègia de l’empresa i els seus valors.

En Saggas prenem en consideració la contribució dels nostres professionals a la creació de valor i a la consecució dels objectius de la companyia i apostem per la formació professional constant que permet als nostres treballadors estar permanentment actualitzats d’acord amb l’evolució del sector.

Pla d’Igualtat

En Saggas disposem d’un Pla d’Igualtat l’objectiu principal del qual és garantir el degut respecte del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el si de l’empresa, mitjançant l’eliminació de qualsevol tipus de discriminació de la dona en l’àmbit laboral, i la promoció de la igualtat entre tots dos sexes.

 

Aquest pla garanteix la transparència i equitat en els processos d’accés a l’ocupació, estabilitat en l’ocupació, igualtat salarial en treballs d’igual valor, formació i promoció professional i un ambient laboral exempt d’assetjament sexual o per raó de sexe.

 

Per a aconseguir aquests objectius, el nostre Pla d’Igualtat conté mesures concretes en els següents àmbits:

 • Responsabilitat Social Corporativa: cultura i objectius de l’organització
 • Procés de selecció i contractació
 • Classificació professional
 • Formació
 • Promoció professional
 • Condicions de treball i salut laboral
 • Conciliació: exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral
 • Infrarepresentació femenina
 • Retribucions, inclosa l’auditoria salarial
 • Prevenció de l’assetjament sexual per raó de sexe
 • Comunicació interna i externa. Imatge i llenguatge

 

A l’efecte de prioritzar i concretar en el temps l’ordre en l’aplicació de les diferents accions previstes en el Pla, al costat de cada mesura del Pla d’Igualtat s’inclou el calendari corresponent a les actuacions per a la seua implantació. El seguiment i avaluació de les mesures del Pla es realitza amb caràcter anual per la Comissió d’Avaluació i Seguiment.