Avís legal

I. TITULARITAT DE LA WEB

PLANTA DE REGASIFICACIÓ DE SAGUNT, S.A. (en endavant SAGGAS®), amb CIF núm. A-83150060 i amb domicili social en Ampliació Port de Sagunt, Contradic Sud, s/n, 46520 Port de Sagunt (València), Apartat de Correus, 136, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 9464, foli 25, secció 8a, fulla V-148338, és la titular dels dominis www.saggas.es i www.saggas.com, així com de la web allotjada baix dits dominis (d’ara en avant la web), posada a la disposició de clients i usuaris amb la finalitat d’informar sobre la seua identitat corporativa, activitats, productes i serveis.

1. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

Qüestions generals

SAGGAS, a través de la web, proporciona informació als seus clients i usuaris sobre la seua identitat corporativa, organització, activitats, productes i serveis. La informació continguda en la web referent a l’empresa és la vigent en el moment de la seua publicació, procurant que la mateixa siga en tot moment exacta i precisa, procedint a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan prompte com pogueren ser detectats. En qualsevol cas, SAGGAS no pot garantir la inexistència d’errors en la web ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

SAGGAS podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions de la informació i condicions contingudes en la web o en la seua presentació, configuració, accés, ús, funcionalitats i continguts específics.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació té caràcter merament orientatiu i/o informatiu sobre les seues activitats, productes i serveis, i en cap cas resultarà vinculant per a SAGGAS, ni per a la contractació dels mateixos per part dels clients i usuaris, excepte expressa indicació en sentit contrari.

Els continguts de la web poden ser descarregats en el terminal de l’usuari sempre que siga per al seu ús privat i sense cap fi comercial, però no poden ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, excepte autorització específica i expressa.

Condicions generals d’ús de lloc web

Les presents condicions generals regulen l’accés i ús de la web que SAGGAS posa gratuïtament a la disposició dels seus clients i usuaris. Les presents condicions generals s’aplicaran a les activitats de subministrament d’informació com, si escau, promocionals, que s’efectuen a través de la web, per la qual cosa aquestes condicions regiran tant l’accés, navegació i ús de la web. L’accés, la navegació o la utilització de qualsevol utilitat o servei de la web comporten l’adquisició per part de l’usuari d’aquesta condició als presents efectes.

L’accés, navegació o utilització de la web suposa l’acceptació plena i sense reserves per l’usuari de totes i cadascuna de les condicions generals d’accés i ús de la web vigents a cada moment en què l’usuari accedisca a aquesta. En conseqüència, si l’usuari no està d’acord amb qualsevol de les condicions ací establides, haurà d’abstindre’s d’accedir i usar aquesta web i de les utilitats que pogueren posar-se a la disposició de l’usuari a cada moment a través d’ella o de manera relacionada.

SAGGAS es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d’ús de la web, així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos que resulten d’aplicació. Així mateix, SAGGAS es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar la web en qualsevol moment.

Les condicions d’accés i ús de la present web es regeixen pels principis de legalitat i bona fe, comprometent-se l’usuari a utilitzar el lloc web, així com la informació o serveis subministrats de conformitat amb la Llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

1. Objecte

1.1. A través de la web, SAGGAS proporciona als seus usuaris informació sobre la seua identitat corporativa, activitats, productes i serveis, així com accés a diversos continguts, dades i informacions pròpies i generals (en endavant “els continguts”) posats a la disposició dels usuaris per SAGGAS o, en el seu moment i cas, per tercers proveïdors de continguts. SAGGAS es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització de la web, així com els continguts i les condicions requerides per a utilitzar els mateixos.

2. Condicions d’accés i utilització

2.1. Requisits d’usuari. Únicament es permet l’accés i ús d’aquesta web a majors d’edat, per la qual cosa SAGGAS es troba exempta de responsabilitat en el cas que en emplenar el formulari s’hagen inserit dades falses o errònies respecte de la persona usuària, sent responsabilitat en tot cas del propi usuari o representants legals. SAGGAS recorda als usuaris majors d’edat que tinguen al seu càrrec menors que serà de la seua exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i/o continguts són o no apropiats per a l’edat d’aquests últims, existint programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l’accés a determinats continguts i serveis.

2.2. Accés i utilització del lloc web. L’usuari accepta que l’accés i ús de la web i/o dels continguts inclosos en la mateixa té lloc lliure i conscientment, sota la seua exclusiva responsabilitat. L’accés a la web i/o als continguts inclosos en la mateixa no implica cap mena de garantia respecte a la idoneïtat de la web i/o dels continguts inclosos per a finalitats particulars o específiques dels usuaris. SAGGAS podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l’ús i/o accés a la web i/o als continguts, les quals hauran de ser observades pels usuaris en tot cas.

2.3. Ús autoritzat de la web i dels continguts. L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit de la web i dels continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents condicions generals d’ús de la web, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic. L’usuari haurà d’abstindre’s de: a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent de la web i/o dels continguts; b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de la web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés; c) Utilitzar la web i/o els continguts amb finalitats o efectes il·lícits, il·legals, contraris al que s’estableix en les presents condicions generals, a la bona fe i a l’ordre públic, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilitzar o sobrecarregar la web, la imatge o negoci de SAGGAS, o impedir la normal utilització o gaudi de la web; d) Provocar danys en els sistemes físics o lògics de SAGGAS, dels seus proveïdors o de tercers; e) Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de SAGGAS, dels seus proveïdors o de tercers; f) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de SAGGAS, tercers proveïdors i altres usuaris; g) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés; h) Suprimir, ocultar o manipular les llegendes i informacions sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de SAGGAS o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguen inserir-se en els continguts; i) Obtindre i intentar obtindre els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagen posat a la seua disposició a aquest efecte o s’hagen indicat expressament en la pàgina web on es troben els continguts o, en general, dels quals s’empren habitualment en Internet per no comportar un risc de mal o inutilització de la web i/o dels continguts.

2.4. Introducció de Links. Queden prohibits qualssevol recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer puga beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, gràfics i altres expressions formals que formen part d’aquesta web, o de l’esforç dut a terme per SAGGAS per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que puga establir-se en direcció a aquest Lloc sense permís previ i per escrit de SAGGAS. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de l’empresa sobre aquesta web i tots els continguts d’aquesta .

2.5. L’usuari s’obliga a no realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través o utilitzant la web i els seus continguts, així com a no utilitzar els seus continguts o utilitats i especialment la informació obtinguda de la mateixa per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

2.6. L’usuari s’obliga al compliment de les presents condicions d’accés i utilització amb les modificacions que pogueren patir en el futur i que seran publicades immediatament en la web i inserides en aquest apartat, així com les condicions particulars que resultaren d’aplicació. Igualment s’obliga a complir els especials advertiments o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en la web, i actuar sembre de bona fe i conforme a la Llei, la moral i els bons costums, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix, abstenint-se d’utilitzar la web, utilitats o continguts de manera que puga impedir, dificultar, danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquesta, la imatge, béns o drets de SAGGAS, clients, proveïdors o tercers.

2.7. Als presents efectes i per a qualsevol comunicació que siga precisa entre SAGGAS i l’usuari, peticions, qüestions, suggeriments o queixes, aquest podrà dirigir-se mitjançant correu electrònic a la següent adreça info@saggas.com o mitjançant comunicació escrita dirigida a la següent adreça postal: Apt. de Correus, núm. 136, CP 46520 Sagunt-València (Spain). Les comunicacions de SAGGAS a l’usuari es realitzaran en les adreces postals o electròniques proporcionades per aquest en registrar-se. L’usuari accepta expressament el correu electrònic com a mitjà i canal de notificació vàlid per a la pràctica de qualsevol comunicació relacionada amb la web, el seu ús, utilitats, continguts i/o l’adquisició de béns o serveis.

3.- Drets de propietat industrial i intel·lectual

3.1. La web, programes i continguts es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial espanyoles comunitàries i tractats internacionals. Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual sobre l’aplicació i eines associades. L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inclosos en la web (incloent sense limitació, marques, logotips, noms comercials, altres signes distintius, textos, imatges, gràfics, icones, fotografies, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, elements de programació, disseny web, àudio i vídeo), pertanyen a SAGGAS, els seus proveïdors i/o a tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seua inclusió en la web. En cap cas l’accés a la web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets ni expectativa de dret, llevat que s’establisca expressament el contrari. Les presents condicions generals d’ús de la web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de la web i/o dels seus continguts diferents dels ací expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per SAGGAS o el tercer titular dels drets afectats.

3.2. SAGGAS autoritza els usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar la web i els seus continguts sempre que siga compatible amb les finalitats d’aquesta, que es realitze amb l’únic ànim d’obtindre la informació continguda per a ús exclusiu, personal i privat de l’usuari -queda prohibit expressament, entre altres coses, la seua utilització amb finalitats comercials, especialment la seua distribució, comunicació pública, transformació o descompilació, així com per a la realització de qualsevol pràctica o acte d’imitació o competència deslleial-, que es mantinga la seua integritat i que no es modifique ni transforme -queda prohibit expressament, entre altres coses, que els gràfics, signes distintius, icones o imatges disponibles en la web siguen utilitzats, copiats o distribuïts separadament del text o resta d’imatges que l’acompanyen-, i, en tot cas, sempre que s’indique l’origen i/o autor dels mateixos i que, si escau, aparega el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars. Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seua reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratius, així com la seua modificació, alteració, o descompilació. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtindre el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracte.

3.4. La utilització no autoritzada de la informació continguda en la web, la seua revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de SAGGAS o la seua imatge en el mercat comportarà l’exigència de les responsabilitats legals que procedisquen davant els organismes i tribunals competents, nacionals o internacionals.

3.5. Queda prohibit tot acte per virtut del qual l’usuari puga explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, formes, gràfics i altres expressions formals que formen part de la web sense permís previ i per escrit de SAGGAS. En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquests continguts, formes, gràfics i altres expressions formals que formen part de la web, en tant tals actes estiguen sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual i industrial. Les obres i altres expressions formals contingudes en la web, tals com continguts, gràfics, opinions, advertiments o aclariments, són oferides per SAGGAS amb una finalitat informativa. Aquesta circumstància, en qualsevol cas, no autoritza l’usuari al fet que aquest puga dur a terme qualsevol dels actes referits anteriorment, sense el permís exprés i per escrit de l’empresa. SAGGAS podrà procedir a la modificació o alteració dels continguts i gràfics d’aquesta web, a fi d’adaptar-los al seu format editorial.

3.6. Els documents i els gràfics publicats en aquesta web poden incloure inconsistències tècniques o errors tipogràfics. La informació està subjecta a canvis periòdics. SAGGAS adverteix que pot fer millores o canvis sense previ avís, en qualsevol moment, en els productes o continguts descrits o inclosos en aquest Lloc.

3.7. Les imatges aèries són © PAISAJES ESPAÑOLES, S. A., © AERONOR, © M.A. de C. FOTOGRAFICA i © AVIASCAN SISTEMAS Protegides per la Llei de Propietat Intel·lectual del REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1996 (de 12 d’abril), sense possibilitat de ser copiades o reproduïdes sense autorització expressa de PAISAJES ESPAÑOLES, S.A, AERONOR, M.A. de C. FOTOGRAFICA o AVIASCAN SISTEMAS.

3.8. Dibuix ‘Cadena del gas’ i “Fitxa tècnica” per: Susana Navarro

4.- Seguretat

4.1. SAGGAS conscient dels riscos derivats d’enfrontar-se als nous reptes que suposa la prestació de serveis o utilització d’aplicacions o d’eines de comunicació a través de xarxes de comunicació, especialment Internet, ha disposat d’exigents mesures de seguretat per a reduir aquests riscos. No obstant això, SAGGAS no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, per la qual cosa exclou qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i classe que puguen deure’s a la presència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari), terminals, documents electrònics i fitxers de l’usuari o de qualsevol tercer, incloent específicament els que es produïsquen en els serveis prestats per tercers a través de l’aplicació.

4.2. L’usuari queda informat que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades, correu electrònic i enviament de missatges a mòbils a través de plataformes tecnològiques no ofereixen garanties absolutes de seguretat. SAGGAS i l’usuari s’exoneren mútuament de qualsevol responsabilitat derivada de fets com la no recepció o la demora d’aquesta , l’error o intercepció de les comunicacions.

4.3. L’accés a l’aplicació i eines associades com l’ús no consentit que puga efectuar-se de la informació i continguts dels mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. SAGGAS no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguera derivar-se d’aquest accés o ús.

5.- Exclusió de garanties i responsabilitat

5.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament de la web i serveis d’informació sol·licitats. SAGGAS no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web o d’aquells altres llocs web amb els quals s’haja establit un link. Així mateix, SAGGAS no serà en cap cas responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguen derivar-se, amb caràcter merament enunciatiu que no limitatiu de a) La falta de disponibilitat o accessibilitat a la web o a aquells altres llocs amb els quals s’haja establit un link ; b) La interrupció en el funcionament de la web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament; c) La falta d’idoneïtat de la web per a les necessitats específiques dels usuaris; d) Altres danys que puguen ser causats per terceres persones mitjançant inferències o intromissions no autoritzades alienes al control del SAGGAS; e) La impossibilitat de proporcionar el servei o permetre l’accés i ús per causes no imputables a SAGGAS, degudes a l’usuari, tercers, o força major i; f) La falta d’actualització permanent dels seus continguts i de les divergències de la informació, documentació i continguts de la web, de la seua aparença, representació gràfica i visualització amb la versió impresa.

Amb la finalitat de disminuir el risc d’introducció de virus en la web, SAGGAS utilitza programes de detecció de virus per a controlar tots els continguts que introdueix en la web. No obstant això, SAGGAS no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en la web introduïts per tercers aliens a SAGGAS que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, SAGGAS no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis de tota naturalesa que pogueren derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

SAGGAS adopta diverses mesures de protecció per a protegir la web i els continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, SAGGAS no garanteix que tercers no autoritzats no puguen tindre accés al tipus d’ús de la web que fa l’usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, el SAGGAS no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d’aquest accés no autoritzat.

SAGGAS no serà responsable de l’inadequat funcionament del sistema si això obeeix a labors de manteniment d’aquest, a incidències que afecten operadors internacionals, a una sobrecàrrega del sistema no imputable a SAGGAS, a una defectuosa configuració dels equips de l’usuari o a la seua insuficient capacitat per a suportar els sistemes informàtics indispensables per a poder fer ús del servei. SAGGAS tampoc serà responsable per fallades i/o danys derivats de la incompatibilitat dels serveis amb altres serveis o programes informàtics amb els quals no siga específicament interoperable.

SAGGAS no és responsable de les fallades que es produïsquen en les comunicacions i xarxes, no garantint la disponibilitat i continuïtat del funcionament de l’aplicació, eines associades i serveis, per això SAGGAS no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a l’aplicació, eines associades, a les seues utilitats o al seu contingut, ni que tot això es trobe permanentment actualitzat. SAGGAS durà a terme, sempre que siguen de la seua competència i no concórreguen causes que ho facen impossible o de difícil execució, i tan prompte tinga notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar l’eina.

5.2 Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització de la web, aplicacions i/o serveis relacionats. SAGGAS no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan de la web i aplicacions. SAGGAS no garanteix ni es farà responsable en cap cas de l’ús que els usuaris i/o tercers pogueren fer de la web, els seus continguts, aplicacions o serveis relacionats, ni dels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d’aquest.

5.3 Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts. SAGGAS no edita els continguts de tercers publicats en la web, en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests continguts. SAGGAS no serà en cap cas responsable de qualssevol danys i perjudicis que pogueren derivar-se de a) La falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat, i/o actualitat dels continguts originats per tercers; b) La inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts; c) Decisions o accions preses o evitades per part de l’usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

5.4 Exclusió de garanties i de responsabilitat en relació amb els links. La web posa a la disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç que permeten als usuaris accedir a pàgines i/o llocs web pertanyents a i/o gestionats per tercers. SAGGAS comprova el contingut existent en aquestes pàgines en el moment en què estableix un link a les mateixes i ho fa en la creença de bona fe que tals continguts compleixen amb la legislació aplicable. No obstant això, en cap cas, SAGGAS es fa responsable, aprova, ni fa propis els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web i no controla ni es fa responsable, aprova o fa pròpies les successives modificacions d’aquests materials. En el cas que així ho estime oportú o li siga requerit per ordre judicial o administrativa, SAGGAS remourà els enllaços a aquelles pàgines web que infringisquen la legislació aplicable i/o lesionen els drets de tercers.

5.5. SAGGAS declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i classe que puguen derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat ininterrompuda del funcionament del servei motivada per causes alienes a la seua voluntat, de la pèrdua del benefici o utilitat esperada que SAGGAS o els seus usuaris hagueren pogut atribuir a les utilitats o serveis, o de la fal·libilitat de tot això. SAGGAS no serà responsable en cap cas per cap damnatge especial o indirecte, o per cap altre damnatge de què es derive una pèrdua d’utilització, dades o beneficis, ni en una acció legal per contracte, negligència o de qualsevol altre tipus, derivat o relacionat amb l’ús, rendiment o la informació disponibles en la web.

6.- Accions en cas d’incompliment

6.1. SAGGAS es reserva el dret a exercir quantes accions li assistisquen conforme al Dret vigent i aplicable a cada moment i cas per a exigir les responsabilitats que es deriven de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes condicions generals d’ús la web i/o serveis relacionats per part d’un usuari.

7.- Integritat

7.1. La declaració de qualsevol d’aquestes condicions generals d’accés i ús com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran sent vinculants entre les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d’una qualsevol de les condicions generals ací estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general al compliment d’una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l’altra part.

8.- Llei aplicable i jurisdicció competent

8.1. Les presents condicions generals d’accés i ús de la web es regiran i interpretaran d’acord amb les Lleis d’Espanya. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que poguera derivar-se de l’accés i ús de la web, l’usuari i SAGGAS se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els poguera correspondre, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de València (Espanya).